Szczęśliwy numerek

REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"

REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"

 

 1. Każdy ma prawo do szczęścia.
 2. Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika.
 3. Losowany jest jeden numerek dla klas IV-VIII.
 4. Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego przed 1 godzina lekcyjną o obowiązuje do ostatniej godziny lekcyjnej.
 5. Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.
 6. Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania kartkówek, odpowiedzi ustnej, konieczności posiadania pracy domowej. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć.
 7. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, testów, sprawdzianów i klasówek.
 8. Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.
 9. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.
 10. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub w trakcie zajęć lekcyjnych.
 11. Szczęśliwy numerek obowiązuje od listopada 2023 r. aż do odwołania.