Zespół Szkół w Grzmiącej


Nauka online

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
czas, w którym uczniowie pozostają w domu jest to czas przeznaczony również na naukę. W tym okresie uczniowie uzupełniają swoją wiedzę oraz rozwijają zainteresowania.
Zrobimy wszystko, aby koronawirus nie wpłynął na realizację programu nauczania. Zapraszamy do skorzystania z informacji zamieszczonych w dzienniku elektronicznym, które to informacje przekazywane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Życzymy miłej nauki – Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół w Grzmiącej

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkół w Grzmiącej informuje:

Rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
do dnia 8 kwietnia 2020 r.

Druk oświadczenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkół i w pomieszczeniu przy wejściu głównym do Szkoły od strony ,,orlika’. W pomieszczeniu tym znajduje się skrzynka, do której można wrzucić podpisane oświadczenie w godz. 9:00-14:00 każdego dnia roboczego do 8 kwietnia 2020 r.
Przekazać je można również drogą pocztową lub wykonując (skan dokumentu) drogą mailową na adres: spgrzmiaca@wp.pl

Informacje na temat rekrutacji uzupełniającej w sierpniu, można przeczytać na stronie Gminy Grzmiąca, w zakładce Zarządzenia Wójta.
Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Grzmiąc z dnia 31 stycznia 2020r.
W sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grzmiąca.


Poniżej znajduje się:
- formularz (do wypełnienia) potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.

Ograniczenie dostępu do szkoły, przedszkola.

Zainteresowani rekrutacją mogą kontaktować się telefonicznie wybierając nr 664093418 lub 943736813.

Karty są do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkół w Grzmiącej.

Deklaracje i karty należy składać do skrzynki na korespondencję, która znajduje się w pomieszczeniu szkoły przy głównym wejściu od strony ,,orlika”.

Można też przesłać skan lub zdjęcie wypełnionego formularza na e-mail szkoły: spgrzmiaca@wp.pl

REKRUTACJA - rok szkolny 2020/2021

Pobierz plikiWitamy na oficjalnej stronie
Zespołu Szkół w Grzmiącej

Życzymy mile spędzonego czasu przy jej przeglądaniu.

Pobierz pliki


Ubezpieczenie uczniów od NNW

Szanowni Rodzice
Informuję, że 31 sierpnia 2019r. wygasa umowa zawarta z ubezpieczycielem, w związku z tym od 1 września uczniowie naszej szkoły nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. To Rodzice rozstrzygają, czy należy ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.
Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego.
Tematyka ubezpieczenia uczniów zostanie poruszona na zebraniu z Rodzicami (25 września 2019 r. o godzinie 15.15).

.Przydatne linki

Gmina Grzmiąca

Ministerstwo Edukacji Narodowej