Zespół Szkół w Grzmiącej


Rekrutacja do przedszkola


Rozkład jazdy autobusów szkolnych dowożących uczniów klas VIII na konsultacje


Rozkład jazdy autobusów szkolnych od 18.01.2021r.


Informacja o procedurach COVID

W zakładce O SZKOLE - DOKUMENTY - PROCEDURY COVID19 - znajdują się wszystkie procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół w Grzmiącej dotyczące Covid19.

List Dyrektora Zespołu Szkół w Grzmiącej do rodziców i opiekunów


Oświadczenie o braku objawów objawów chorobowych
i zgoda na pomiar temperatury


Dowozy uczniów


Przypominamy,
że w środkach komunikacji szkolnej obowiązują maseczki.

Pobierz pliki


Witamy na oficjalnej stronie
Zespołu Szkół w Grzmiącej

Życzymy mile spędzonego czasu przy jej przeglądaniu.


Ubezpieczenie uczniów od NNW

Szanowni Rodzice
Informuję, że 31 sierpnia 2019r. wygasa umowa zawarta z ubezpieczycielem, w związku z tym od 1 września uczniowie naszej szkoły nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. To Rodzice rozstrzygają, czy należy ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.
Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego.
Tematyka ubezpieczenia uczniów zostanie poruszona na zebraniu z Rodzicami (25 września 2019 r. o godzinie 15.15).

.
Przydatne linki

Gmina Grzmiąca

Ministerstwo Edukacji Narodowej