Zespół Szkół w Grzmiącej


Ważna informacja !!!

W dniu 9.07.2020r. na stronie Facebook Zespołu Szkół Grzmiąca pojawiła się nieprawdziwa informacja dotycząca zakażenia koronawirusem na zakończeniu roku szkolnego. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich organów.

                                                                                                                                        J. Kowalczyk wicedyrektor ZS

Bezpieczeństwo w czasie wakcji - informacje dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów.


Informacja dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych –
zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Wydawanie świadectw - dnia 26 czerwca 2020 r.
  • dla uczniów klas ósmych od godziny 8:00 – 9:00
  • dla uczniów klas pozostałych: I- VII od godziny 9:00 – 11:00

oraz 29 i 30 czerwca 2020 r.  w godzinach 8:00- 10:00

  • Po nieodebrane świadectwa w w/w terminie będzie można zgłosić się 01 września 2020 r.
  • Decyzję o dniu odbioru świadectwa proszę zgłosić do wychowawcy klasy.
  • Rodzice uczniów dojeżdżających zapewniają transport do szkoły w celu odebrania świadectw.
  • Po świadectwo wchodzi do szkoły jedna osoba, uczeń lub rodzic/ prawny opiekun zachowując szczególne środki ostrożności: założone maseczki, zachowanie bezpiecznej odległości, dezynfekcja rąk po wejściu do budynku.
  • Tego dnia szkoła nie zapewnia maseczek.

Zdawanie wypożyczonych komputerów

Zdawanie wypożyczonych komputerów w dniach 23- 24 czerwca 2020 r.
(wtorek- środa) w godzinach 9:00- 11:00.

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA UCZNIÓW,RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW


KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Informuję, że z konsultacji będzie mógł skorzystać każdy uczeń. Warunkiem wejścia do szkoły jest przedstawienie oświadczenia podpisanego czytelnie przez rodzica/ prawnego opiekuna.
Uczniowie którzy chcą brać udział w konsultacji, zgłaszają ten fakt do wychowawcy. O każdej zmianie należy poinformować wychowawcę.

                                                                                                                                Dyrektor Zespołu Szkół I. Kobus

Proszę zapoznać się z informacjami umieszczonymi w załącznikach (poniżej):

Nauka online

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
czas, w którym uczniowie pozostają w domu jest to czas przeznaczony również na naukę. W tym okresie uczniowie uzupełniają swoją wiedzę oraz rozwijają zainteresowania.
Zrobimy wszystko, aby koronawirus nie wpłynął na realizację programu nauczania. Zapraszamy do skorzystania z informacji zamieszczonych w dzienniku elektronicznym, które to informacje przekazywane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Życzymy miłej nauki – Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół w Grzmiącej

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkół w Grzmiącej informuje:

Rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
do dnia 8 kwietnia 2020 r.

Druk oświadczenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkół i w pomieszczeniu przy wejściu głównym do Szkoły od strony ,,orlika’. W pomieszczeniu tym znajduje się skrzynka, do której można wrzucić podpisane oświadczenie w godz. 9:00-14:00 każdego dnia roboczego do 8 kwietnia 2020 r.
Przekazać je można również drogą pocztową lub wykonując (skan dokumentu) drogą mailową na adres: spgrzmiaca@wp.pl

Informacje na temat rekrutacji uzupełniającej w sierpniu, można przeczytać na stronie Gminy Grzmiąca, w zakładce Zarządzenia Wójta.
Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Grzmiąc z dnia 31 stycznia 2020r.
W sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grzmiąca.


Poniżej znajduje się:
- formularz (do wypełnienia) potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.

Ograniczenie dostępu do szkoły, przedszkola.

Zainteresowani rekrutacją mogą kontaktować się telefonicznie wybierając nr 664093418 lub 943736813.

Karty są do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkół w Grzmiącej.

Deklaracje i karty należy składać do skrzynki na korespondencję, która znajduje się w pomieszczeniu szkoły przy głównym wejściu od strony ,,orlika”.

Można też przesłać skan lub zdjęcie wypełnionego formularza na e-mail szkoły: spgrzmiaca@wp.pl

REKRUTACJA - rok szkolny 2020/2021

Pobierz plikiWitamy na oficjalnej stronie
Zespołu Szkół w Grzmiącej

Życzymy mile spędzonego czasu przy jej przeglądaniu.

Pobierz pliki


Ubezpieczenie uczniów od NNW

Szanowni Rodzice
Informuję, że 31 sierpnia 2019r. wygasa umowa zawarta z ubezpieczycielem, w związku z tym od 1 września uczniowie naszej szkoły nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. To Rodzice rozstrzygają, czy należy ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.
Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego.
Tematyka ubezpieczenia uczniów zostanie poruszona na zebraniu z Rodzicami (25 września 2019 r. o godzinie 15.15).

.Przydatne linki

Gmina Grzmiąca

Ministerstwo Edukacji Narodowej