Zespół Szkół w Grzmiącej


SZANOWNI RODZICE dzieci przedszkolnych

Dyrektor Zespołu Szkół zaprasza Rodziców dzieci,
które po raz pierwszy rozpoczną edukację przedszkolną od września 2021 r., na spotkanie informacyjne dnia 16.08.2021 r. o godz. 16.00. Spotkanie z udziałem wychowawców odbędzie się w małej sali gimnastycznej w budynku szkoły.

Wniosek o duplikat legitymacji, świadectwa szkolnego.


Narodowy Spis Powszechny


Rekrutacja do przedszkola

Rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do
dnia 09 kwietnia 2021r.
Druk oświadczenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkół i w pomieszczeniu przy wejściu głównym do Szkoły od strony ,,Orlika’. W pomieszczeniu tym znajduje się skrzynka do której można wrzucić podpisane oświadczenie w godz. 9:00-14:00 każdego dnia roboczego do 9 kwietnia 2021r. lub przekazać je drogą pocztową.

Informacja o procedurach COVID

W zakładce O SZKOLE - DOKUMENTY - PROCEDURY COVID19 - znajdują się wszystkie procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół w Grzmiącej dotyczące Covid19.

List Dyrektora Zespołu Szkół w Grzmiącej do rodziców i opiekunów


Oświadczenie o braku objawów objawów chorobowych
i zgoda na pomiar temperatury


Dowozy uczniów


Przypominamy,
że w środkach komunikacji szkolnej obowiązują maseczki.

Pobierz pliki


Witamy na oficjalnej stronie
Zespołu Szkół w Grzmiącej

Życzymy mile spędzonego czasu przy jej przeglądaniu.


Ubezpieczenie uczniów od NNW

Szanowni Rodzice
Informuję, że 31 sierpnia 2019r. wygasa umowa zawarta z ubezpieczycielem, w związku z tym od 1 września uczniowie naszej szkoły nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. To Rodzice rozstrzygają, czy należy ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.
Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego.
Tematyka ubezpieczenia uczniów zostanie poruszona na zebraniu z Rodzicami (25 września 2019 r. o godzinie 15.15).

.
Przydatne linki

Gmina Grzmiąca

Ministerstwo Edukacji Narodowej