Zespół Szkół w Grzmiącej


 Rozkład jazdy autobusów szkolnych od 17.05.2021r.


Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.z 2021 poz. 651) przedłuża się czas ograniczenia funkcjonowania przedszkola i szkoły do
18 kwietnia 2021 roku.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

organizuje zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Zainteresowanych i uprawnionych rodziców proszę o dostarczenie wniosku do sekretariatu Zespołu Szkół w Grzmiącej lub drogą: mailową na adres - sekretariat@zsgrzmiaca.pl

Rodzice zatrudnieni w innych sektorach niż wymienione wyżej, niepracujący, przebywający na urlopach rodzicielskich, wychowawczych i macierzyńskich proszeni są o zapewnienie dzieciom opieki w domach. Dla tych dzieci nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Informuję, że przedszkole czynne będzie w dotychczasowych godzinach: od 6:45 do 15:40.

Ze względu na przygotowywanie posiłków Rodzic zobowiązany jest zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu najpóźniej do 7:30 danego dnia.

                                                                                                                                                                            Irena Kobus
dyrektor Zespołu Szkół w Grzmiącej

Pobierz pliki


Narodowy Spis Powszechny


Rekrutacja do przedszkola

Rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do
dnia 09 kwietnia 2021r.
Druk oświadczenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkół i w pomieszczeniu przy wejściu głównym do Szkoły od strony ,,Orlika’. W pomieszczeniu tym znajduje się skrzynka do której można wrzucić podpisane oświadczenie w godz. 9:00-14:00 każdego dnia roboczego do 9 kwietnia 2021r. lub przekazać je drogą pocztową.

Regulamin Konkursu na Prezentację Multimedialną
pt. "Ptaki - nasi skrzydlaci sprzymierzeńcy."


Rozkład jazdy autobusów szkolnych dowożących uczniów klas VIII na konsultacje


Rozkład jazdy autobusów szkolnych od 18.01.2021r.


Informacja o procedurach COVID

W zakładce O SZKOLE - DOKUMENTY - PROCEDURY COVID19 - znajdują się wszystkie procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół w Grzmiącej dotyczące Covid19.

List Dyrektora Zespołu Szkół w Grzmiącej do rodziców i opiekunów


Oświadczenie o braku objawów objawów chorobowych
i zgoda na pomiar temperatury


Dowozy uczniów


Przypominamy,
że w środkach komunikacji szkolnej obowiązują maseczki.

Pobierz pliki


Witamy na oficjalnej stronie
Zespołu Szkół w Grzmiącej

Życzymy mile spędzonego czasu przy jej przeglądaniu.


Ubezpieczenie uczniów od NNW

Szanowni Rodzice
Informuję, że 31 sierpnia 2019r. wygasa umowa zawarta z ubezpieczycielem, w związku z tym od 1 września uczniowie naszej szkoły nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. To Rodzice rozstrzygają, czy należy ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.
Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego.
Tematyka ubezpieczenia uczniów zostanie poruszona na zebraniu z Rodzicami (25 września 2019 r. o godzinie 15.15).

.
Przydatne linki

Gmina Grzmiąca

Ministerstwo Edukacji Narodowej