Szkolne Koło Wolontariat

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
                                                                                                        Jan Paweł IIW naszej szkole działalność rozpoczyna Szkolne Koło Wolontariatu. Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata
wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiaredukacyjno-wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
·Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
·Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
·Kształtowanie postaw prospołecznych
·Rozwijanie empatii i tolerancji
·Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
·Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
·Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu profilaktyczno - wychowawczego
·Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie  więzi ze środowiskiem
·Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
·Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
·Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
·Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń
·Rozwijanie zainteresowań
·Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
·Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

Jeśli również chcesz pomagać to zgłoś się do opiekunów Koła!!!!


Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są panie Anita Kreklau oraz Magdalena Popowicz – Pawłowska.